Specjalizacje

Spółki, kontrakty, prawo zamówień publicznych

Spółki

Nasza kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną zarówno na etapie tworzenia, jak i w trakcie funkcjonowania spółek. W zakres tych usług wchodzą między innymi czynności związane z zawiązaniem, łączeniem lub przekształcaniem spółki, a także jej likwidacją lub upadłością.

Kontrakty

W tej dziedzinie oferujemy usługi polegające na negocjowaniu i opracowywaniu projektów umów regulujących obrót towarami, usługami, jak również prawami związanymi z działalnością gospodarczą i innymi interesami majątkowymi naszych mocodawców.

Prawo zamówień publicznych

Posiadamy  doświadczenie w zakresie sporządzania kompleksowej dokumentacji i pism w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W tym zakresie nasza oferta obejmuje również reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Prawo autorskie i własność przemysłowa

Sfera własności intelektualnej jest jedną z najpełniej rozwiniętych dziedzin działalności kancelarii. Adwokaci kancelarii mają znaczący dorobek w zakresie ochrony praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, reprezentując w tych dziedzinach swych mocodawców zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w negocjacjach z osobami trzecimi.

Na szczególną uwagę zasługuje nasze wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów w sprawach użytkowników praw autorskich z organizacjami zbiorowego zarządzania w obsłudze prawno-autorskiej, reklamy, twórczości prasowej i fotograficznej a także w stosunkach pomiędzy twórcą i wydawcą. W dziedzinie własności przemysłowej (w tym przede wszystkim w zakresie znaków towarowych) reprezentujemy strony w postępowaniach spornych administracyjnych i sądowych.

Nieruchomości, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną związaną z obrotem nieruchomościami, w tym nieruchomościami przemysłowymi i innymi przeznaczonymi do działalności gospodarczej. Kancelaria obsługuje projekty deweloperskie oraz reprezentuje klientów w dziedzinie prawa budowlanego. Kancelaria od początku swego istnienia obsługuje wymienione wyżej transakcje, reprezentując znane firmy międzynarodowe, jak również inwestorów indywidualnych w procesie nabywania i zagospodarowania nieruchomości w Polsce. Adwokaci kancelarii reprezentują również byłych właścicieli i ich następców prawnych w postępowaniach mających na celu rewindykację własności znacjonalizowanej po II Wojnie Światowej.

Ubezpieczenia

Poczesne miejsce w działalności kancelarii zajmuje problematyka ubezpieczeniowa. W tej dziedzinie mieści się opracowywanie ogólnych warunków ubezpieczeń i wzorów umów. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek ubezpieczeniowych zarówno w dziedzinie ubezpieczeń osobowych, jak i majątkowych, w tym ubezpieczeń typu ASSISTANCE.

Prawo pracy

Obsługa prawna klientów w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczy w szczególności negocjowania umów o pracę, tak w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Pracownicy i pracodawcy, którzy poszukują porady z zakresu prawa pracy mogą liczyć na profesjonalne doradztwo w zakresie praw i obowiązków obu stron stosunku pracy. Nasi adwokaci indywidualnie podchodzą do każdego problemu, związanego z prawem pracy, starając się znaleźć jak najbardziej korzystne dla klienta rozwiązanie. Zajmujemy się również opracowywaniem regulaminów pracy, wzorów umów pracowniczych oraz innych dokumentów, związanych z stosunkiem pracy. Doradzamy przy restrukturyzacji zatrudnienia, dbając o interesy obu stron stosunku pracy. Uzupełnieniem tej sfery obsługi prawnej jest reprezentowanie klientów przed sądami pracy we wszelkich sprawach pracowniczych. Nasi klienci mogą uzyskać wszelkie porady związane z prawem pracy. Pomagamy w analizowaniu umów oraz aneksów do umów pracowniczych, badamy zasadność zwolnienia, a także udzielamy porad prawnych, związanych z kwestią mobbingu oraz dyskryminacji.

Prawo prasowe i media

Już od kilkunastu lat pomagamy naszym klientom zarówno w ich bieżącej działalności prasowej (nadawczej, wydawniczej czy dziennikarskiej), jak też reprezentujemy ich przed Sądami w prasowych sprawach cywilnych i karnych. Kompleksowy charakter zapewnianej w tej dziedzinie obsługi prawnej powoduje, iż zagadnienia prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych oraz reprezentacja osób fizycznych i prawnych w prasowych procesach karnych i cywilnych należą od dawna do jednych z kluczowych obszarów działalności i specjalizacji Kancelarii. Jednocześnie wieloletnie doświadczenie i stała praktyka w takich dziedzinach jak prawo autorskie, prawo internetu czy ochrona danych osobowych pozwala nam zaspokajać potrzeby klientów realizujących przedsięwzięcia intermedialne, które łączą zarówno tradycyjne, jak też nowoczesne techniki i środki przekazu jak np. prasa drukowana, internet, radio i telewizja.

Prawo europejskie

Prawo gospodarcze w znacznym stopniu regulowane jest aktami prawa europejskiego, w tym zwłaszcza w dziedzinie konkurencji, prawa spółek, ochrony środowiska, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, niektórych zagadnień prawa pracy. Nasi adwokaci mają wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania prawa europejskiego we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego, w których świadczymy pomoc prawną. Stosujemy też właściwe procedury przed polskimi sądami, które mogą doprowadzić do postawienia pytań prejudycjalnych Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości oraz Europejskiemu Trybunałowi Pierwszej Instancji.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska i gospodarka opadami jest dziedziną, z którą styka się wielu przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy zajmują się działalnością produkcyjną, handlową, czy usługową. Z naruszeniem przepisów w tej dziedzinie wiąże się duża odpowiedzialność, zarówno finansowa, jak i karna. Administracyjne kary pieniężne, przewidziane np. ustawą o odpadach, czy ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym czy elektronicznym, są dolegliwe.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowo- administracyjnych oraz w postępowaniach karnych dotyczących ochrony środowiska na każdym ich etapie.

Dotyczy to zarówno postępowań o wydanie pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa ochrony środowiska, jak i ustawy o odpadach, postępowań wszczynanych z urzędu przez organy ochrony środowiska w sprawie cofnięcia wydanych pozwoleń, jak też postępowań związanych z przepisami karnymi i administracyjnymi karami pieniężnymi, zawartymi w ustawie o odpadach, jak i ustawie Prawo ochrony środowiska, a zmierzającymi do ukarania czy wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

e-commerce

Od samego początku rozwoju e-commerce w Polsce nasza kancelaria świadczy w tym zakresie kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorców.

Kancelaria w szczególności sporządza regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną i postanowienia dotyczące polityki prywatności, a także weryfikuje regulaminy pod kątem ich zgodności z prawem.

Obsługujemy przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe, weryfikując zgodność regulaminów, procedur i funkcjonalności zawartych na stronie internetowej z przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony praw konsumentów i ochrony danych osobowych.

W zakresie e-commerce kładziemy nacisk również na ochronę praw własności intelektualnej, takich jak prawa autorskie czy prawa do znaków towarowych.

Reprezentujemy klientów w sporach z konsumentami i w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Prawo spadkowe, testamenty, zachowki, umowy dotyczące spadków i dziedziczenia

Nasza kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw i postępowań spadkowych w Polsce, a współpraca z wieloma zagranicznymi kancelariami pozwala nam świadczyć kompleksową pomoc prawną również w sprawach wymagających wykonania poszczególnych czynności lub procedur spadkowych za granicą.

Naszym klientom zapewniamy pełna obsługę prawną w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, ogłoszenie testamentu, dział spadku czy zachowek, reprezentując ich przed polskimi sądami wszystkich instancji.

Ponad dwudziestoletnia praktyka w dziedzinie prawa spadkowego pozwala nam świadczyć kompleksową pomoc prawną polegającą na przygotowaniu profesjonalnych i skutecznych dokumentów zawierających ostatnią wolę naszych klientów takich jak: testamenty, zapisy, polecenia, zapisy windykacyjne.

W naszej praktyce stosujemy również wszelkie przewidziane prawem instrumenty pozwalające na załatwianie spraw spadkowych bez konieczności prowadzenia wieloletnich i kosztownych procedur sądowych. Dlatego też jeżeli tylko występują odpowiednie przesłanki i wola zainteresowanych, pomagamy naszym klientom kompleksowo załatwić sprawy spadkowe w formie aktów poświadczenia dziedziczenia, umów o zrzeczenie się dziedziczenia, umów o dział spadku, umów i ugód w przedmiocie zapłaty zachowku czy umów dotyczących zbycia spadku.

MPD Adwokaci

MPD Adwokaci
kancelaria@mpd.com.pl
ul. Świętojerska 5/7, Warszawa
(48 22) 828 14 60

MPD Adwokaci

ul. Świętojerska 5/7, Warszawa

(48 22) 828 14 60